วาระ

วาระ

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

                             
                                      การสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมและกลยุทธ์การตลาด
            โดย ผศ. ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                ลังจากรับประทานอาหารที่ยงแล้ว เข้ารับความรู้กันต่อในหัวข้อเรื่อง การสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมและกลยุทธ์การตลาด โดย ผศ. ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                     " ถ้าเรื่องเก่าต้องเล่าใหม่ ถ้าเรื่องใหม่ต้องไม่ธรรมดา "

                                                                                                 ผศ. ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว


 " เรื่องเก่าต้องเล่าใหม่เพราะเรื่องเก่ายังมีมนต์ขลัง ที่สะเทือนใจกระทบใจ

ต้องเล่าให้เข้ากับบริบทใหม่เล่าให้เข้ากับคนรุ่นใหม่

เรื่องใหม่ที่ต้องเล่า เรื่องใหม่ๆ เป็นสิ่งที่น่าสนใจ

ทางแปลงใหม่ในเรื่องของเทคโนโลยี
เช่น  Facebook Twister  เพลงติดอันดับ Youtube   
เทคโนโลยีอุปกรณ์ ในสื่อ ออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี เป็นตัวนำกระแสสังคม 
ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้ ระบบอินเตอร์เน็ต S M E  ใช้เว็บใซด์ ได้ "


         ผศ. ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
นางสาวปัทมาสน์ เพชรกาญจนวัฒน์
นางสาวนัฏฏินันท์ กลั่นนุรักษ์ 
รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น