วาระ

วาระ

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แผนธุระกิจ แผนการเงิน

การบรรยาย หัวข้อ "การจัดทำแผนธุระกิจ " แผนการเงิน

บรรยายโดย นายเมธี ลีละวัฒน์(นักเศรษฐศาสตร์/ที่ปรึกษาธุรกิจขนาดย่อม)

ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุระกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)

นางสาวเตชิตา สุทธิรักษ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีะรรมราช)        ในการจัดทำแผนธุระกิจ แผนการเงินนั้น กิจการต้องทราบให้ได้ว่าแผนที่จะทำขึ้นนั้น ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะต้องตัดสินใจนำเงินไปลงทุน แต่ก็จะมีความแตกต่างไปตามลักษณะและประเภทของธุระกิจ ซึ่งจะประกอบไปด้วย การผลิต การซื้อ การขาย  และการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
       
        การตัดสินใจเกี่ยวกับ การจัดหาเงิน การลงทุน การดำเนินการจัดแผนการเงิน  จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร้จของการจัดทำแผนธุระกิจ นักบัญชีจะเป็นผู้นำเสนอผลเอง และสรุปออกมาเป็น "งบการเงิน" ซึ่งเป็นรายงานสรุปขั้นสุดท้ายของกระบวนการจัดทำแผนบัญชี ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลทางการเงินของธุระกิจหรืออาจจะเป็นการเงินที่ครอบคลุม ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่า ธุระกิจมีฐานะการเงินอย่าไร ได้กำไรหรือขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงในเงินอย่างไรบ้าง เพิ่มขึ้นหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร
นางสาวกรรณิการ์  ทศพงศ์
นางสาวสุรัตนา เจริญพงษ์
รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น