วาระ

วาระ

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จุดมุ่งหวังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัฒกรรมภูมิปัญญาไทย

               นายเมธี ลีละวัฒน์ (นักเศรษฐศาสตร์/ที่ปรึกษาธุรกิจขนาดย่อม) บรรยายในหัวข้อ "นวัตกรรมใหม่ให้คุณมากกว่าที่คิดและผลิตภัณฑ์ระดับโลกยกระดับสินค้าสู่สากล"


      การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้าและบริการสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย เพื่อบรูณาการการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างโอกาสทางการตลาด และเพื่อสร้างโอกาสความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ และความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

นางสาวสุรัตนา เจริญพงษ์

นางสาวกรรณิการ์ ทศพงศ์

นางสาวโสรยา สิทธิเชร

รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น